Regulamin


Regulamin Darmowego Serwisu Ogłoszeń
f-my nieruchomości-kosierkiewicz

I. Definicje

Nieruchomosci-kosierkiewicz.pl- serwis internetowy zawierający ogłoszenia internetowe i umożliwiający ich darmowe zamieszczanie, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://www.nieruchomosci-kosierkiewicz.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu. Jak również pod adresami będącymi jego uzupełnieniem:
www.nieruchomosci-kosierkiewicz.com lub kontynuacją, oraz każdym, który go zastąpi. Umożliwia wymianę informacji dotyczących kupna ,sprzedaży,wynajmu i zamiany nieruchomości. Właścicielem serwisu jest f-ma nieruchomości-kosierkiewicz , zwana dalej nieruchomosci-kosierkiewicz.pl
Ogłoszenie - pakiet informacji w postaci tekstu wprowadzanego on-line przez ogłoszeniodawcę, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z ogłaszającym
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez nieruchomosci-kosierkiewicz.pl

II. Zasady ogólne

1. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o Regulamin.
2. Nieruchomosci-kosierkiewicz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
3. Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia Regulaminu, nieruchomosci-kosierkiewicz.pl, zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia
4. Nieruchomosci-kosierkiewicz.pl, ma także prawo usunąć zamieszczone Ogłoszenie, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem Serwisu Ogłoszeniowego.
5. Nieruchomosci-kosierkiewicz.pl , zastrzega sobie prawo usunięcia Ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.
6. Nieruchomosci-kosierkiewicz.pl , może zamieszczać ogłoszenia we współpracujących z serwisem gazetach, dziennikach a także innych serwisach internetowych bez powiadomienia osoby zamieszczającej ogłoszenie. Ogłoszenia publikowane w innych mediach mogą z powodów technicznych odbiegać od tych zamieszczonych w nieruchomosci-kosierkiewicz.pl
7. Treść ogłoszeń zamieszczanych w Nieruchomosci-kosierkiewicz.pl ,jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowe i w związku z tym może pojawić się wśród prezentowanych przez nie wyników wyszukiwania.
8. Jako ceny wynajmu mieszkania jak i stancji nie można podawać ceny w przeliczeniu na jedną osobę. Podajemy cenę za całkowity wynajem jednostki. W przeciwnym wypadku ogłoszenie może zostać usunięte z serwisu.
9. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń wynajmu pokoi w bazie wynajmu mieszkań. W serwisie znajduje się baza dedykowana ogłoszeniom wynajmu pokoi i stancji. W przypadku wyboru nieprawidłowej bazy ogłoszenie zostanie usunięte.
10. Niedozwolone jest zamieszczanie w bazach dotyczących wynajmu mieszkań oraz wynajmu pokoju, ogłoszeń dotyczących najmu krótkoterminowego. Minimalny okres wynajmu wynosi miesiąc. Oferty najmu krótkoterminowego należy zamieszczać w bazie: kwatery-noclegi.
11. Nie należy nie można zamieszczać ofert sprzedaży garaży lub zamiany mieszkań w bazie sprzedaży mieszkań. Ogłoszenia te będą usuwane.
12. Serwis nie dopuszcza zamieszczania ogłoszeń wynajmu mieszkań bądź pokoju w zamian za usługi typu sprzątanie, dokonywanie zakupów, opieka itp.
13. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń w którejkolwiek bazie z ceną znacznie niższą od realnej wartości obiektu na sprzedaż bądź na wynajem. Ogłoszenia takie będą usuwane automatycznie bez konsultacji z ogłoszeniodawcą.
14. Zabrania się ogłaszania obiektów na sprzedaż w bazach dotyczących wynajmu i odwrotnie.
15. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń typu kupię mieszkanie bądź szukam mieszkania do wynajęcia w bazach ogłoszeniach wynajmu, sprzedaży, stancji. W tym celu przeznaczona jest baza: kupię .

III. Warunki uczestnictwa

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne (to jest: osoby, które mają ukończone 18 lat).
3. Nieruchomosci-kosierkiewicz.pl, ma charakter otwarty - podawane przez Użytkowników informacje, w szczególności treści zawarte w ogłoszeniu, np.: telefon kontaktowy, są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej nieruchomości-kosierkiewicz.pl
4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez nieruchomości-kosierkiewicz.pl, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nieruchomości-kosierkiewicz.pl, niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika lub je zlikwiduje.

IV. Rejestracja

1. Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z nieruchomości-kosierkiewicz.pl, dokonywana jest po podaniu imienia i/lub nazwiska, adresu e-mail, hasła i opcjonalnie (dobrowolnie) innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
2. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy, spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z nieruchomości-kosierkiewicz.pl, adresu e-mail i hasła oraz opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym
3. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji poprzez kliknięcie klawisza \"zarejestruj\" przyszły Użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu
4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane określone w artykule IV punkt.1 i IV punkt. 2 niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w IV punkt 1 i IV punkt 2 w trakcie korzystania z usług nieruchomości-kosierkiewicz.pl
5. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez nieruchomości-kosierkiewicz.pl, w celach statystycznych i marketingowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim
6. Informacje podane w formularzu są przez nieruchomości-kosierkiewicz.pl, wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.
7. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe nieruchomości-kosierkiewicz.pl. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych nieruchomości-kosierkiewicz.pl.
8. Administratorem danych osobowych jest f-ma nieruchomości-kosierkiewicz.pl z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 14, 91-004 Łódź.
9. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
10. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które służą zamieszczaniu tego samego ogłoszenia wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób są wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
11. Użytkownik poprzez rejestracje w serwisie nieruchomości-kosierkiewicz.pl, wyraża zgodę na kontakt przedstawiciela nieruchomości-kosierkiewicz.pl, w celu weryfikacji darmowego ogłoszenia w bazie danych.

V. Zamieszczanie ogłoszeń

1. Zamieszczanie ogłoszeń jest dostępne poprzez funkcję \"zgłoś ofertę sprzedaży, wynajmu zamiany Bezpłatnie \" dostępną na stronie o nas menu po prawej stronie serwisu nieruchomości-kosierkiewicz.pl.
2. Zamieszczenie ogłoszenia jest bezpłatne, po uprzedniej rejestracji w serwisie nieruchomości-kosierkiewicz.pl
3. Zamieszczanie ogłoszenia odbywa się w następujący sposób:
o Wybór odpowiedniego działu i podrubryki działu, w którym chcemy umieścić ogłoszenie.
o Wypełnienie formularza ogłoszenia
o Akceptacja treści ogłoszenia
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie tego samego ogłoszenia wielokrotnie. Powielone ogłoszenia zostaną usunięte.
5. Treść ogłoszeń zamieszczonych w serwisie www.nieruchomości-kosierkiewicz.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach serwisu www.nieruchomości-kosierkiewicz.pl, są reklamą określonej nieruchomości. Nieruchomości-kosierkiewicz.pl nie odpowiada za zgodność informacji zawartych w ogłoszeniu ze stanem faktycznym, za kompleksowość i dokładność tych ogłoszeń czy też dodatkowych informacji i linków zawartych w ogłoszeniach. Za treść ogłoszenia odpowiada podmiot, który je zamieścił.

VI. Postanowienia Końcowe

1. Nieruchomości-kosierkiewicz.pl , zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania, podana zostanie na stronie głównej.
2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu www.nieruchomości-kosierkiewicz.pl należą do f-my nieruchomości-kosierkiewicz
3. Nieruchomości-kosierkiewicz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług. O zmianach Użytkownik zostanie poinformowany przy logowaniu się na stronę www.nieruchomości-kosierkiewicz.pl
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez nieruchomości-kosierkiewicz.pl na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę f-my nieruchomości-kosierkiewicz
5. Regulamin jest dostępny na stronie www.nieruchomosci-kosierkiewicz.pl
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2009r.
7. Jeżeli zauważysz na naszym serwisie ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, napisz do nas biuro@nieruchomosci-kosierkiewicz.pl. Fałszywe ogłoszenie zostanie usunięte.