Złożenie prokury przez prokurentaZŁOŻENIE PROKURY PRZEZ PROKURENTA


Ja .................................................................................................................................................. zamieszkały w .............................................................................................................................. legitymujący się dowodem osobistym seria ............................
nr ................................................ Prokurent spółki ........................................................................................................................... oświadczam, że z dnia ...................................................................................... składam prokurę ustanowioną dnia ................................... przez ............................................................................. ..........................................................................

podpis Prokurenta