Zgodny wniosek o separację

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Okręgowy w ...........................

Wydział Cywilny Rodzinny

 

Wnioskodawcy:

1) imie, nazwisko, adres zamieszkania

2) imie, nazwisko, adres zamieszkania

 

ZGODNY WNIOSEK O SEPARACJE

 

Wnioskodawcy zgodnie wnoszą o orzeczenie separacji małżeństwa zawartego dnia ................... w USC w ................................ .

 

UZASADNIENIE

(należy przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

 

 

................................................. .................................................

(własnoreczne podpisy wnioskodawców)

 

 

 

 

Załaczniki: 1) odpis wniosku, 2) odpis skrócony aktu mał enstwa.