Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Okręgowy w ...............................

Wydział Cywilny Rodzinny Sekcja Odwoławcza

za pośrednictwem

Sadu Rejonowego w ..........................

Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Powód: ................................................, zam............................................... (imie i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)

Pozwany: ............................................, zam.............................................. (imie i nazwisko) (dokładny adres zamieszkania)

 

 

ZAŻALENIE

 

 

od postanowienia Sadu Rejonowego w ............................... Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia ................... sygn. akt ...................... Zaskarżam w ...................... (podać czy orzeczenie jest zaskarżone w całości czy w części) postanowienie Sadu Rejonowego w ........................ ................................. z dnia ..................... sygn. akt ...................... . Zarzuty: ............................................................................................................................................. (przedstawić zwięzłe zarzuty) Wnoszę o .......................... (wpisać: zmianę lub uchylenie orzeczenia, z zaznaczeniem zakresu Żądanej zmiany lub uchylenia).

 

UZASADNIENIE

 

 

 

.................................................

(własnoręczny podpis)

 

 

Załączniki: - odpis zażalenia - w tylu egzemplarzach ile jest stron lub uczestników postępowania.