Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Cywilny

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Okręgowy w ..........................

Wydział Cywilny Odwoławczy

za pośrednictwem

Sadu Rejonowego w .....................

Wydział ............ Cywilny

 

Sygn. akt ...............

 

Powód: Imie, nazwisko, dokładny adres zamieszkania

Pozwany: Imie, nazwisko, dokładny adres zamieszkania lub siedziby

 

 

ZAŻALENIE

 

 

powoda / pozwanego wnioskodawcy / uczestnika postępowania na postanowienie Sadu Rejonowego w .......................... Wydział Cywilny z dnia .................. sygn. akt ........................ . Zaskarżam w .................... (podąć czy postanowienie jest zaskarżone w całości czy w części) postanowienie Sadu Rejonowego w ..................... z dnia ................. sygn. akt ..................... . Zarzucam ........................................................................................ .(przedstawić zwięzłe zarzuty) Wnoszę o ..................... (wpisac: zmianę lub uchylenie postanowienia, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia)

 

UZASADNIENIE

 

 

...............................................

(własnoręczny podpis)

 

 

Załączniki: Odpis zażalenia (w tylu egzemplarzach ile jest stron lub uczestników postępowania).