Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Sąd Pracy

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Okręgowy w .............................

Wydział Pracy / Wydział ...... Ubezpieczeń Społecznych

za pośrednictwem

Sadu Rejonowego w ........................

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

Powód: Imie, nazwisko, dokładny adres zamieszkania

Pozwany: Imie, nazwisko, dokładny adres zamieszkania lub siedziby

 

ZAŻALENIE

 

na postanowienie Sadu Rejonowego w .......................... Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia ................. sygn. akt ............................ Zaskarżam w .................. (podać czy postanowienie jest zaskarżone w całości czy w części) postanowienie Sadu Rejonowego w ........................ z dnia ................. sygn. akt .................... . Zarzucam ......................................................................................... .(przedstawić zwięzłe zarzuty) Wnoszę o ................. (wpisać: zmianę lub uchylenie postanowienia, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia)

 

UZASADNIENIE

 

 

 

................................................

(własnoręczny podpis)

 

 

 

Załączniki: - odpis zażalenia.