Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Okręgowy w ......................... Wydział Karny Odwoławczy

za pośrednictwem

Sadu Rejonowego w .....................

Wydział ........ Karny / Wydział ........ Grodzki

 

 

ZAŻALENIE

 

 

na postanowienie Sadu Rejonowego w .......................... Wydział ....... Karny / Grodzki z dnia ................... sygn. akt ................ . Zaskarżam w .................. (podać czy postanowienie jest zaskarżone w całości czy w części) postanowienie Sadu Rejonowego w ................ z dnia ............. sygn. akt .................. . Zarzucam ........................................................................................ .(przedstawić zwięzłe zarzuty) Wnoszę o .................. (wpisać: zmianę lub uchylenie postanowienia, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia).

 

UZASADNIENIE

 

 

..............................................

(własnoręczny podpis)

 

 

Zażalenie należy sporządzić w 2 egzemplarzach.