Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego Wydział Karny

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Apelacyjny w ..........................

Wydział Karny

za pośrednictwem

Sadu Okręgowego w ......................

Wydział Karny / Wydział Penitencjarny

 

ZAŻALENIE

 

na postanowienie Sadu Okręgowego w .........................Wydział .......... Karny z dnia ........ sygn. akt ........ . Zaskarżam w ............... (podać czy postanowienie jest zaskarżone w całości czy w części) postanowienie Sadu Okręgowego w ..................... z dnia .................. sygn. akt ....................... . Zarzucam ......................................................................................... (przedstawić zwięzłe zarzuty). Wnoszę o ................... (wpisać: zmianę lub uchylenie postanowienia, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia).

 

 

UZASADNIENIE

 

...............................................

(własnoreczny podpis)

 

 

 

Zażalenie należy sporządzić w 2 egzemplarzach.