Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego Sąd Pracy

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Apelacyjny w ................................

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

za pośrednictwem

Sadu Okręgowego w ............................

Wydział Pracy / Wydział ......... Ubezpieczeń Społecznych

 

Powód: Imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania

Pozwany: Imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania lub siedziby

 

 

ZAŻALENIE

 

na postanowienie Sadu Okręgowego w ...................... Wydział ........................ z dnia ............ sygn. akt ................... . Zaskarżam w ................ (podać czy postanowienie jest zaskarżone w całości czy w części ) postanowienie Sadu Okręgowego w ....................... Wydział ...................... z dnia ................. sygn. akt ................. . Zarzucam ......................................................................................... ( przedstawić zwięzłe zarzuty). Wnoszę o........................... (wpisać: zmianę lub uchylenie postanowienia z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia).

 

UZASADNIENIE

 

 

 

.................................................

 (własnoręczny podpis)

 

 

Załączniki: - odpis zażalenia