Zażalenie

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Okręgowy we ..............................

Wydział II Cywilny Odwoławczy

za pośrednictwem

Sadu Rejonowego dla Wrocławia - (wpisać dzielnice)

Wydział ................................. Cywilny

Sygn. akt ........................................

 

Powód: Imie, nazwisko, dokładny adres zamieszkania.

Pozwany: Imie, nazwisko, dokładny adres zamieszkania lub siedziby

 

 

ZAŻALENIE

 

 

powoda/pozwanego wnioskodawcy/uczestnika postępowania na postanowienie Sadu Rejonowego dla Wrocławia - (wpisać dzielnice) Wydział Cywilny z dnia ................... sygn. akt. ........................ . Zaskarżam w .............. (podać czy postanowienie jest zaskarżone w całości czy w części) postanowienie Sadu Rejonowego dla Wrocławia - (wpisać dzielnice) z dnia .............. sygn. akt ................... . Zarzucam ......................................................................................... . (przedstawić zwięzłe zarzuty) Wnoszę o ........................... (wpisać: zmianę lub uchylenie postanowienia, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia)

 

UZASADNIENIE

 

 

 

................................................

(własnoręczny podpis)

 

 

Załączniki: Odpis zażalenia (w tylu egzemplarzach ile jest stron lub uczestników postępowania).