Wojskowa Agencja Mieszkaniowa- przetargi

strona www - www.wam.com.pl

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa mająca siedzibę w Warszawie jest państwową jednostka organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Została ona utworzona na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 41 poz. 398).

Zakres działania Agencji określa powyższa ustawa, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr116, poz.1203), ustawa z dnia 21 stycznia 2005r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 33, poz. 290) oraz statut, nadany rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 148, poz. 1558).

Na mocy wymienionych aktów prawnych Skarb Państwa powierzył Agencji wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do nieruchomości stanowiących jego własność:

 1. Wykorzystywanych na zakwaterowanie stałe i tymczasowe żołnierzy zawodowych
 2. Zajętych pod budowle i urządzenia związane z nieruchomościami wykorzystywanymi na zakwaterowanie stałe i tymczasowe żołnierzy zawodowych
 3. Uznanych za zbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są lub mogą być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

Agencja obejmując we władanie wymienione składniki mienia Skarbu Państwa - wstąpiła w prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do Skarbu Państwa oraz osób trzecich.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wykonuje zarówno zadania własne, jak i zlecone.

Zadaniami własnymi Agencji są w szczególności:

 1. Gospodarowanie powierzonym mieniem Skarbu Państwa
 2. Obrót nieruchomościami, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury
 3. Przejmowanie i nabywanie nieruchomości
 4. Dokonywanie remontów budynków mieszkalnych oraz internatów i hoteli, a także związanej z nimi infrastruktury
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej

Zadania zlecone to zadania powierzone Agencji przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie gospodarki mieszkaniowej, internatowej i hotelowej oraz modernizacji zasobów mieszkaniowych w szczególności dotyczące:

 1. Planowania i realizowania inwestycji
 2. Wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową
 3. Wydawania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji

Zadania wynikające z ustawy WAM realizuje w ramach samodzielnej gospodarki finansowej.

Zwierzchni nadzór nad Wojskową Agencją Mieszkaniową sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Organami Agencji są:

 1. Rada Nadzorcza
 2. Prezes
 3. Dyrektorzy oddziałów regionalnych

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością WAM.

Agencją kieruje Prezes, który jest powoływany i odwoływany przez Ministra Obrony Narodowej po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa.

Jednostkami wykonawczymi są oddziały regionalne w: Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, "Mazowsze" w Warszawie Kierują nimi dyrektorzy powoływani i odwoływani przez Prezesa Agencji