Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości

 

 

.............................., dnia ...................................

Do Sadu Rejonowego

Sad Gospodarczy w ...............................

 

Wierzyciel:

Dłużnik:

 

 

WNIOSEK wierzyciela o ogłoszenie upadłości

 

 

Wnoszę o: 1) ogłoszenie upadłości dłużnika ......................................................................................... obejmującej likwidacje majątku dłużnika. Przede wszystkim zaś wnoszę o: 2) wezwanie i wysłuchanie wierzycieli i dłużnika, bądź zażądanie od niego wyjaśnień na piśmie, w celu ustalenia wielkości gotowych wyrobów i miejsca ich składowania; 3) załączenie i przeprowadzenie dowodu z akt sprawy komornika Sadu Rejonowego w ....................................... - sygn. akt VII Km 1868/06; 4) zabezpieczenie majątku dłużnika przez zakaz zbywania wyrobów gotowych i przenoszenia ich poza stały magazyn dłużnika w.......................................................... UZASADNIENIE (przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

 

 

.......................................

podpis

 

 

Załączniki:

1) odpis wniosku,

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.