Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu

 

 

.............................., dnia ...................................

 

 Do Sadu Rejonowego

Wydział Cywilny w ..........................

 

Powód:

Pozwany:

Sygn. akt I C 212/05

 

WNIOSEK POWODA o przywrócenie uchybionego terminu

 

Wnoszę o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie tutejszego Sadu z dnia 25 wrzesnia 2006 r. o zawieszeniu postępowania.

 

UZASADNIENIE

(przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

 

 

 

 

.............................

podpis

 

Załączniki:

1) odpis wniosku, 2) zażalenie oraz odpis zażalenia. Uwaga: Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania czynnosci nale_y dokonac tej czynności procesowej.