Wniosek powoda o przedłużenie terminu

.............................., dnia ...................................

 

Do Sadu Rejonowego

Wydział Cywilny w ................................

 

Powód:

Pozwany:

Sygn. akt I C 2600/06

 

WNIOSEK POWODA o przedłużenie terminu

 

 

Wnoszę o przedłużenie o tydzień terminu wyznaczonego mi przez Sad w postanowieniu dowodowym, wydanym na rozprawie w dniu 1 października 2006 r., do przedstawienia zaświadczenia o stanie mego zdrowia, które zostanie wystawione przez ordynatora oddziału chirurgicznego Szpitala Miejskiego w Częstochowie. Przedstawienie tego zaświadczenia w zakreślonym przez Sad terminie nie jest możliwe, gdyż ordynator oddziału chirurgicznego, upoważniony do wydania mi wymaganego zaświadczenia, przebywa na urlopie, z którego powróci dopiero za piec dni.

 

....................................

podpis

 

Załacznik:

1. odpis wniosku.