Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Do Sadu Rejonowego w ........................

Wydział ................... (wpisać nazwe wydziału)

Sad Okregowy w ............................

Wydział ................... (wpisac nazwe wydziału)

Sygn. akt I C 271/05

 

 

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

 

Wnoszę o zwolnienie .................................. (podać czy całkowite czy częściowe) od kosztów sadowych w sprawie przeciwko ..................................................................................................... o .......... ..............................

 

UZASADNIENIE

(należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

 

 

................................

własnoręczny podpis

 

 

Załączniki: - oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania na druku, - zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy z zakładu pracy; zaświadczenie o dochodach współmałżonka lub osób, z którymi wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe; zaświadczenie z urzędu pracy lub z ośrodka pomocy społecznej; zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach, jeśli wnioskodawca prowadzi własna działalność gospodarcza; zestawienie średnich miesięcznych kosztów utrzymania osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawca; dokumenty świadczące o zaciągniętych kredytach, płaceniu alimentów, egzekucjach komorniczych; ostatni odcinek emerytury lub renty; kopia PIT-u za dany rok. Uwaga! Zwolnienia z kosztów sadowych może domagać sie osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.