Wniosek o zatarcie skazania

.............................., dnia ...................................

 

Sad Rejonowy w ...........................

Wydział ..........................

Karny Sad Okręgowy w ................................

Wydział .........................

 

Karny Sygn. akt .................

 

 

WNIOSEK O ZATARCIE SKAZANIA

 

Zwracam sie o zatarcie skazania z wyroku tut. Sadu z dnia .................. sygn. akt .................. .

 

UZASADNIENIE

 

 

.................................................

 (własnoręczny podpis)

 

 

Uwaga: 1. wniosek składa sie do sadu, który wydał orzeczenie. Jeżeli w I Instancji wyroki wydało kilka sadów, właściwym sadem jest ten sad, który jako ostatni wydał wyrok. Jeżeli orzekały sady różnego rządu, właściwy jest sad wyższego rzędu. 2. opłata od wniosku jest stała i wynosi 45 zł - w znakach sadowych.