Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego

..........................., dnia .............................

 

Urząd Skarbowy

w ....................................................

Wydział Podatku Dochodowego

od Osób Fizycznych

 

Wnioskodawca:

........................................

.........................................

 

Wniosek o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego

 

Wnoszę o zaniechanie w całości poboru podatku dochodowego za miesiąc .........................................................................................................................................................

 

Uzasadnienie

 

 

W uzasadnieniu należy udowodnić, że pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika a w szczególności jego egzystencji. Ponadto należy załączyć dowody w sprawie. Z wnioskiem można wystąpić gdy zobowiązanie podatkowe już istnieje

 

...............................................................................

(podpis wnioskodawcy)