Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego

..........................., dnia ............................

 

Urząd Skarbowy

w ....................................................

Wydział Podatku Dochodowego

od Osób Fizycznych

 

Wnioskodawca:

.........................................

.........................................

 

Wniosek o zaniechanie ustalania podatku dochodowego.

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego ze stosunku pracy w związku z poniesionymi wydatkami na remont mieszkania w wysokości: .............................................................................................................................................. zł Obecnie jestem zatrudniony w .................................................................................................

 

....................................................

(podpis wnioskodawcy)

 

Załączniki:

1. Zaświadczenie o zarobkach za ostatnie 3 miesiące

2. rachunki za remont mieszkania

3. tytuł prawny do lokalu