Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy

............................, dnia ...........................

 

Urząd Skarbowy

w ...............................................................

Dział Podatku Dochodowego

 

Wnioskodawca:

........................................

.........................................

 

Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy

 

 

Wnoszę o zaniechanie poboru zaliczki w kwocie ...................................... zł na poczet podatku dochodowego za miesiąc .............................................................................

 

Uzasadnienie

 

W uzasadnieniu należy udowodnić, że pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika a w szczególności jego egzystencji i jego rodziny. Ponadto należy załączyć dowody w sprawie. Z wnioskiem można wystąpić gdy zobowiązanie podatkowe już istnieje, po to by państwo odstąpiło od jego realizacji.

 

..................................................

(podpis wnioskodawcy)