Wniosek o wznowienie

......................, dnia ........................

 

Urząd Skarbowy

w ..............................................

Wydział Podatku Dochodowego

od Osób Fizycznych

 

Wnioskodawca

......................................................

...................................................

 

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Inspektora Kontroli określającą wysokość zaległości podatkowej

 

Na podstawie art. 147 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnoszę o: 1. wznowienie postępowania w celu uchylenia decyzji ostatecznej Inspektora Kontroli Skarbowej w .................................... z dnia .......................................... sgn. .............................. 2. wstrzymanie wykonania decyzji o której mowa wyżej.

 

Uzasadnienie

 

W uzasadnieniu należy podać przyczynę, która zdaniem wnioskodawcy uzasadnia wznowienie postępowania

 

..................................................................

(podpis wnioskodawcy)