Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

.............................., dnia ...................................

 

Sad Rejonowy w .......................... Wydział .........................

Sad Okregowy .......................... Wydział .........................

Sygn. akt ...................

Imie, nazwisko, adres zamieszkania

 

 

WNIOSEK O WYZNACZENIE OBROŃCY Z URZĘDU

 

Wnoszę o ustanowienie mi obrońcy z urzędu, ponieważ_ znajduje sie w trudnej sytuacji materialnej i nie jestem w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

 

UZASADNIENIE (należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

 

 

.......................................

własnoręczny podpis

 

 

Załączniki: (należy wybrać odpowiednie w zależności od sytuacji materialnej wnioskodawcy) - zaświadczenie o dochodach, - zaświadczenie z Urzedu Pracy, - zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPS, - zaświadczenie o dochodach współmałżonka lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawca, - ostatni odcinek emerytury lub renty, - kopia PIT-u za dany rok