Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem

.............................., dnia ...................................

 

Sad Rejonowy w .............................................

Wydział (wpisac nazwe wydziału) /

Sad Okregowy we ......................................

Wydział (wpisac nazwe wydziału)

 

Sygn. akt ..............

 

 

Wnoszę o wydanie odpisu wyroku / postanowienia z dnia .................... z uzasadnieniem.

 

 

 

................................................

(własnoręczny podpis)

 

 

Wniosek nie podlega opłacie.