Wniosek o warunkowe zwolnienie

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Okręgowy w ..................................

Wydział Penitencjarny

 

 

WNIOSEK O WARUNKOWE ZWOLNIENIE

 

 

Wnoszę o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary w wymiarze ............ (podać wymiar kary - lat, miesięcy) orzeczonej wyrokiem Sadu .......................... (podać nazwę sadu) z dnia ................., sygn. akt .................... . Obecnie przebywam (przebywałem) w Zakładzie Karnym (Areszcie Śledczym) w ........................ (podać dokładny adres).

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

....................................................

 (własnoręczny podpis)

 

 

Załączniki: dokumenty potwierdzające okoliczności podnoszone w tym wniosku (np. zaswiadczenie, że skazany będzie miał zapewniona prace, informacje o miejscu zamieszkania, młodociany - że będzie kontynuował naukę). Opłata sadowa jest stała i wynosi 45 zł.