Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

 

 

.............................., dnia ...................................

 

 

WNIOSEK O UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO

 

 

Wnoszę o: 1) uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroku (postanowienia) Sadu (podać nazwę sadu) z dnia ................ do numeru sprawy ................................ dotyczącego rozwiązania małżeństwa zawartego w dniu ........................... pomiędzy ...................................................., 2) ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.

 

UZASADNIENIE

 

 

.................................................

(własnoręczny podpis)

 

Załączniki: 1) 2 odpisy wniosku, 2) odpis wyroku zagranicznego ze stwierdzeniem jego prawomocności + 2 egz. kopii, 3) oryginał tłumaczenia wyroku zagranicznego + 2 egz. kopii, 4) odpis skrócony aktu małżeństwa z polskiego USC + 2 egz. kopii, 5) pełnomocnictwo lub upoważnienie. Opłata stała od wniosku wynosi 300 zł. W uzasadnieniu wniosku należy podać następujące informacje: - gdzie małżonkowie zamieszkiwali w dacie wniesienia pozwu o rozwód i jakie posiadali obywatelstwo w dacie wydania wyroku; - czy strony brały udział w sprawie, a jeśli nie, to czy nie były pozbawione możliwości obrony swoich praw w procesie; - uzasadnić interes prawny żądania uznania wyroku za skuteczny na terenie Polski; - czy w Polsce toczyła sie sprawa o rozwód.