Wniosek o ustanowienie kuratora spadku

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Do Sadu Rejonowego Wydział Cywilny w ..........................................

 

Wnioskodawca: .....................................................

 

WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA SPADKU

 

 

Wnoszę o ustanowienie kuratora spadku po zmarłym ......................... w dniu ..............., ostatnio zamieszkałym w .................................... .

 

UZASADNIENIE

 

Przed Sadem Rejonowym w Katowicach toczy sie sprawa z mojego powództwa przeciwko ................................... o zwrot odsetek z tytułu umowy pożyczki (sygn. akt). Postępowanie w tej sprawie zostało zawieszone na skutek śmierci pozwanego w dniu .................... . Spadek po ................................. nie został dotychczas objęty, a spadkobiercy nie sa znani. W związku z tym zostało dokonane zabezpieczenie spadku. W tej sytuacji zachodzi potrzeba ustanowienia kuratora spadku, co umożliwi podjecie zawieszonego postępowania w sprawie o sygn. akt ................... .

 

..............................................

(własnoreczny podpis)