Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

..........................., dnia .............................

 

Urząd Skarbowy

w ..............................................................

Wydział Podatku Dochodowego

od Osób Fizycznych

 

Wnioskodawca:

........................................

.........................................

 

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

 

 

Wnoszę o umorzenie zaległości podatkowej powstałej z tytułu....................................................................................................................................... wraz z należnymi odsetkami. Łączna kwota zaległości wraz z należnymi na dzień dzisiejszy odsetkami wynosi.................................................................................................................... zł.

 

Uzasadnienie

 

 

W uzasadnieniu należy przedstawić powody wystąpienia z wnioskiem. Powodem mogą być tylko ważne interesy podatnika lub interes publiczny. Ważnym interesem podatnika może być jego poważna i długotrwała choroba, bądź groźba utraty środków do życia. Przyczyny wystąpienia z wnioskiem muszą być dobrze udokumentowane. Z wnioskiem takim wystąpić można gdy zobowiązanie podatkowe stało się już zaległością .

 

.........................................................

(podpis wnioskodawcy)