Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

.............................., dnia ...................................

 

Do Sadu Rejonowego Wydział Cywilny w ..........................

 

Wnioskodawcy:

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania

2) imię, nazwisko, adres zamieszkania

Uczestnik: imię, nazwisko, adres zamieszkania Wartość przedmiotu sprawy: .............. (podać kwotę)

 

 

WNIOSEK O STWIERDZENIE ZASIEDZENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Wnosimy o stwierdzenie, że ........... (imiona i nazwiska wnioskodawców), nabyli przez zasiedzenie z dniem (…) własność nieruchomości o powierzchni (…), poło onej w (…),dla której w Sadzie Rejonowym w (…) prowadzona jest księga wieczysta KW nr (…). Ponadto wnosimy o wezwanie na rozprawie świadków: 1) imie, nazwisko, adres zamieszkania 2) imie, nazwisko, adres zamieszkania

 

UZASADNIENIE

(należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

 

 

 

...................................

podpisy wnioskodawców

 

 

Załączniki: 1) wypis z księgi wieczystej, 2) wyciąg z aktu małżeństwa.