Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Do Sadu Rejonowego Wydział Cywilny w ..........................................

 

Wnioskodawca: ................................................................

Uczestnicy: .....................................................................

 

WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

 

Wnoszę o stwierdzenie, że: spadek po ............................. zmarłym(ej) dnia ................ w .........................., ostatnio zamieszkałym w ..................................., nabyli na podstawie ustawy: 1) (imie i nazwisko spadkobiercy) w części .......... 2) .................................................... w części .......... 3) .................................................... w części ..........

 

UZASADNIENIE

 

Spadkodawca .............................., ostatnio zamieszkały(a) w.......................... zmarł(a) dnia ........................ w ..................................... . Dowód: odpis skrócony aktu zgonu. Dowód: skrócone odpisy aktu urodzenia wnioskodawcy ....................... i uczestników ................................. , aktu małżeństwa ............................................................ Spadkodawca nie pozostawił testamentu. Nie ma innych spadkobierców. Dowód: zapewnienie wnioskodawcy. Do spadku nie należy gospodarstwo rolne. Dowód: zeznanie wnioskodawcy. Wniosek zatem jest w pełni uzasadniony.

 

Załaczniki:

1) odpisy wniosku,

2) ...... odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.

 

......................................

Podpis wnioskodawcy