Wniosek o rozłożenie na raty grzywny lub kosztów

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Rejonowy w ..................................

Wydział … Karny / Wydział … Grodzki

Sad Okregowy w .................................. Wydział Karny

 

 

Sygn. akt ..................

 

 

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY GRZYWNY / KOSZTÓW SADOWYCH

 

 

Wnoszę o rozłożenie grzywny (kosztów sadowych) w kwocie .................... orzeczonych wyrokiem Sadu ........................ (podać nazwę sadu) z dnia ............... sygn. akt .................. na .......... (podać ile rat).

 

UZASADNIENIE

 

 

.......................................................

(własnoręczny podpis)

 

 

Uwaga: 1. pierwszy wniosek - nie podlega opłacie sadowej, 2. kolejny wniosek - opłata sadowa wynosi 2 % od kwoty grzywny / kosztów sadowych, nie mniej niż 25 zł.