Wniosek o odroczenie wykonania kary - Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Rejonowy w .........................

Wydział ....... Karny

Sad Okregowy w .........................

Wydział ....... Karny

Sygn. akt ................

 

 

WNIOSEK O ODROCZENIE WYKONANIA KARY

POZBAWIENIA WOLNOŚCI

 

Wnoszę o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze ........... (podać ilość lat, miesięcy), orzeczonej wyrokiem Sadu .................... z dnia ................ sygn. akt ............... na okres ......... miesięcy. UZASADNIENIE ..................................................... (własnoręczny podpis)

 

Załączniki: - dokumenty potwierdzające okoliczności podnoszone w uzasadnieniu wniosku.

 

Opłata od wniosku jest stała i wynosi 80 zł - w znakach sadowych.