Wniosek o dział spadku

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Do Sadu Rejonowego Wydział Cywilny

w ............................................

 

Wnioskodawca: ...............................................................

Uczestnicy: .....................................................................

Wartosc przedmiotu sprawy: .............................................

 

WNIOSEK O DZIAŁ SPADKU

 

Wnoszę o: 1. Ustalenie _e w skład spadku po zmarłym(ej) ................................ w dniu ....................., wchodzą: a) nieruchomość położona w ....................., składająca sie z działki nr ................. o powierzchni ........... m², zabudowana budynkiem mieszkalnym nr …….. położonym w …....................……. o powierzchni użytkowej ........ m2 b) samochód osobowy marki ........................, rok prod. .................. . 2. Przyznanie wymienionych w punkcie pierwszym składników majątkowych na własność ..................... . 3. Zasadzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestników postępowania .................... spłaty w kwocie .................., płatnej do dnia ...................... . 4. Ustalenie kosztów sadowych po ustaleniu wartości spadku.

 

UZASADNIENIE

 

Dowód:

Dowód:

 

..........................................

(własnoręczny podpis)

 

Załączniki:

- postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,

- odpis z księgi wieczystej Kw.nr ..............,

- wypis z rejestru gruntów,

- odpis wniosku.