Umowa zlecenie

 

 

UMOWA ZLECENIA

 

zawarta dnia................................. w............................................................................. pomiędzy ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... zwanym dalej Zleceniodawcą , a ....................................................................................................................................................... zwanym dalej Zleceniobiorcą.

 

§ 1

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy dokonanie następującej czynności : ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... dla Zleceniodawcy i w jego imieniu.

 

§ 2

Zleceniobiorca nie powierzy dokonania czynności prawnej o której mowa w § 1 osobie trzeciej.

 

§ 3

1.Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ......................................zł. 2. Od kwoty wynagrodzenia potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 4

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu dokonanej przez niego czynności prawnej o której mowa w § 1 niniejszej umowy.

 

§ 5

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 6

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania ww. pracy.

 

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

............................................                 ............................................

Zleceniobiorca.                                Zleceniodawca.