Umowa zamiany samochodu

 

UMOWA ZAMIANY

 

Zawarta w dniu .......................................... w .............................. pomiędzy ..................................................... z siedzibą w ............................................... reprezentowanym przez ................................................................, a ....................................................... z siedzibą w ................................................... reprezentowanym przez ............................................................. zwanymi w treści umowy Stronami o następującej treści:

 

§1

......................................................... jest właścicielem ....................................................................................... o wartości ............................................................................................................................................................ ......................................................... jest właścicielem ....................................................................................... o wartości ............................................................................................................................................................

 

§2

1. Strony zgodnie oświadczają, że dokonują zamiany w ten sposób, że ........................................... przenosi prawo własności ........................................... na .................................................. natomiast .......................................... przenosi prawo własności .......................................... na ....................................... 2. Wraz z przedmiotami zamiany Strony umowy przekazują sobie wzajemnie dokumenty związane z zamienianymi rzeczami. 3. Wydanie przez Strony rzeczy nastąpi w dniu .................................................................................................

 

§3

Każda ze stron oświadcza, że przedmioty zamiany stanowią wyłączną jej własność nie obciążoną prawami osób trzecich.

 

§4

Tytułem różnicy wartości przedmiotu, ................................. dokona dopłaty kwoty ..................................... na rzecz ............................................ w terminie do ................................................................................................

 

§5

Koszty związane z niniejszą umową ponoszą Strony po połowie.

 

§6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

.........................................                      .....................................