Umowa użyczenia

 

 

UMOWA UŻYCZENIA

 

zawarta dnia........................................... w................................................................... pomiędzy ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... zwanym dalej Użyczającym, a ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... zwanym dalej Biorącym.

 

§ 1

Przedmiotem użyczenia jest ............................................................................................................., którego Użyczający jest właścicielem. Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny i w dobrym stanie technicznym.

 

§ 2

Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyżej przedmiotu użyczenia poniżej tekstu niniejszej umowy.

 

§ 3

Biorący zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku Użyczający ma prawo natychmiast od umowy odstąpić.

 

§ 4

Koszty używania rzeczy ponosi Biorący. Na Biorącym ciąży również obowiązek dokonywania napraw przedmiotu oddanego do używania.

 

§ 5

Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia wymieniony w § 1na okres od dnia ................ do dnia ......................... . Po upływie niniejszego terminu na Biorącym ciąży obowiązek zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym.

 

§ 6

Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 8

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

..............................................                           ...................................................

Użyczający                                                     Biorący do używania