Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

 

 

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

zawarta dnia ......................................... w .................................................................. pomiędzy ....................................................................................................................................................... zwaną dalej Sprzedającym reprezentowanym przez: ....................................................................................................................................................... a ....................................................................................................................................................... zamieszkałym w ........................................................................................................................... zwanym dalej Kupującym reprezentowanym przez: .............................................................................................................

 

§1

1. Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości o pow. ........................m2 położonej w .........................................opisanej w księdze wieczystej ........................................ prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ..........................................- Wydział Ksiąg Wieczystych. 2. Sprzedający oświadcza że, działka - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - przeznaczona jest pod zabudowę obiektów ...................................................... 3. Sprzedający oświadcza, iż przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich.

 

§2

Strony zobowiązują się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 do dnia ..............................................................

 

§3

Strony ustalają cenę nabycia przedmiotowej nieruchomości na .......................... (słownie: ....................................................................) zł

 

§4

Kupujący wpłaca tytułem zadatku na poczet ceny zakupu kwotę ............................................. (słownie: ..............................................) zł, a Sprzedający niniejszym kwotę tę przyjmuje.

 

§5

1. W razie niewykonania umowy przez Sprzedającego, zwróci on Kupującemu kwotę zadatku w podwójnej wysokości 2. W razie niewykonania umowy przez Kupującego traci ona zadatek na rzecz Sprzedającego.

 

§6

Wydanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi najpóźniej do dnia ............................................

 

§7

Wszelkie opłaty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Kupujący.

 

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§9

Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

 

§10

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

..........................................               ..........................................

(Sprzedający)                                           (Kupujący)