Umowa o wykonanie strony WWW

 

 

UMOWA O WYKONANIE STRONY WWW

 

zawarta dnia ................................. w .......................................................................... pomiędzy: ....................................................................................................................................................... zwany dalej Zamawiającym, a ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... zwaną dalej Wykonawcą.

 

§1. Wykonawca wykona dla Zamawiającego Stronę WWW .

 

§2

1. Strona zostanie wykonana na podstawie projektu sporządzonego przez: ................................ 2. Projekt Strony zawiera: - zawartość merytoryczną, - zawartość graficzną, - system odnośników (linków)

 

§3.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gotową Stronę ...........................................................

 

§4.

W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Stronę niezgodną z wymogami Projektu lub w trakcie testów funkcjonalnych Strony ,działanie Strony, będzie nieprawidłowe, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w terminie:.............................................................................................

 

§5

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag odnośnie wykonania i funkcjonowania Strony w dniu prezentacji, przyjmuje się że Stronę zaakceptował i odebrał.

 

§6

Zamawiający otrzyma od Wykonawcy kopię Strony na .............................................................

 

§7.

Wykonawca oświadcza, że wykonanie Strony zgodnie z Projektem leży w granicach jego możliwości.

 

§8.

Wszelkie prawa autorskie do Strony przechodzą na Zamawiającego z dniem przyjęcia Strony przez Zamawiającego

 

§9.

Za wykonanie Strony Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ....................złotych

 

§10.

Wykonawca może powierzyć wykonanie Strony osobom trzecim.

 

§11.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§12.

W kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego i prawa autorskiego.

 

§13.

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla ..........................................................................................................

 

§14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

 

.......................................................                    ..........................................................

Zamawiający:                                                             Wykonawca: