Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży

 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ HOTEL NA RZECZ BIURA PODRÓŻY

 

zawarta dnia ........................................... w .................................................................pomiędzy Hotelem......................................................................................................................................... w.................................................................................................................................................... reprezentowanym przez: .............................................................................................................. zwanym dalej Hotelem a ....................................................................................................................................................... z siedzibą w ............................................................................................................................... reprezentowanym przez: .............................................................................................................. zwanym dalej Biurem Podróży  

 

§ 1

Biuro Podróży zleca, a Hotel przyjmuje zamówienie na usługi Hotelowe oraz inne usługi wchodzące w zakres jego działalności świadczone na rzecz klientów Biura Podróży.

 

§ 2

Grupę stanowi minimum ........................... osób przyjeżdżających i odjeżdżających razem i uważanych przez Hotel jak i Biuro Podróży za zorganizowaną całość.  

 

§ 3

Podstawą realizacji przez Hotel świadczeń w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych i innych będą szczegółowe pisemne zlecenia składane przez Biuro Podróży przed rozpoczęciem imprezy . Wszelkie wnioski o dokonanie rezerwacji zgłoszone w formie innej niż pisemna wymagają potwierdzenia na piśmie. Zlecenia, o których mowa w winny zawierać: a. numer imprezy, b. liczbę osób, c. narodowość, d. okres pobytu, e. liczbę i rodzaj zamawianych posiłków, f. liczbę i rodzaj zamawianych pokoi oraz ich standard, g. określenie innych zamawianych usług..........................................................., h. rodzaj środka transportu w przypadku korzystania z parkingu Hotelu.

 

§ 4

Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych miejsc. Hotel nie może odmówić przyjęcia rezerwacji jeżeli jest ona dokonana na .................... dni przed rozpoczęciem rezerwowanego okresu pobytu.  

 

§ 5

Po dokonaniu przez Biuro Podróży rezerwacji, Hotel potwierdza tę rezerwację na piśmie, podając jednocześnie ceny zamówionych usług. Hotel potwierdza lub odmawia rezerwacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu ........................... godzin.

 

§ 6

Za świadczone usługi Hotel pobiera ceny określone w sposób wskazany w załączniku do umowy. Hotel zastrzega sobie prawo do podniesienia cen.

 

§ 7

Hotel może zażądać pełnej przedpłaty lub zaliczki w wysokości uzgodnionej z biurem Podróży, w przeciwnym razie obowiązany jest przyjąć voucher, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia pomiędzy Hotelem i Biurem Podróży honorowania voucherów przez Hotel. Voucher powinien zawierać określenie daty przyjazdu i wyjazdu, środka transportu oraz świadczeń Hotelowych, jakie mają być świadczone, Wystawienie voucheru na usługi inne niż Hotelarskie jest możliwe jedynie w przypadku zawarcia przez Hotel i biuro Podróży umowy określającej zakres świadczonych usług , limitu kredytowania świadczeń.  

 

§ 8

Biuro Podróży opłaca świadczenia określone w zamówieniu i zrealizowane przez Hotel. Biuro Podróży odpowiada za realizację płatności za dostarczone przez HOTEL usługi z wyjątkiem przypadków gdy uzgodniono, że płatność zostanie uregulowana bezpośrednio przez klienta. W przypadkach gdy Biuro Podróży dokonało rezerwacji usług, za które płatność ma zostać uiszczona bezpośrednio przez klienta, Hotel gwarantuje prowizję dla biura Podróży w wysokości .....% wartości tych usług. W przypadku bezpośredniej realizacji płatności powinna być ona dokonana gotówką lub kartami kredytowymi, które Hotel realizuje.  

 

§ 9

Biuro Podróży może anulować lub ograniczyć zamówienie bez konieczności uiszczania odszkodowania , pod warunkiem zachowania terminów uzgodnionych z Hotelem. Wszelkie anulacje lub zmiany będą dokonywane na piśmie, przy czym decyduje data otrzymania pisma przez Hotel. W przypadku anulowania zamówienia lub jego ograniczenia o ponad 10% w terminach krótszych niż uzgodnione, Biuro Podróży zapłaci Hotelowi odszkodowanie wg następujących zasad: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

 

§ 10

W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub niewykorzystania zamówionych usług, Biuro Podróży zrekompensuje Hotelowi poniesione straty chyba, że sytuacja ta nastąpiła z winy Hotelu.  

 

§ 11

Doba Hotelowa trwa od godz. ..................................do godz. ....................................  

 

§ 12

W przypadku nie wywiązania się przez Hotel z jego winy z potwierdzonych odpowiednimi dokumentami zobowiązań wynikających z przyjętego zamówienia, wypłaci on odszkodowanie na rzecz biura Podróży w wysokości faktycznie poniesionych strat.   § l3 Jeżeli Hotel nie zapewni noclegu klientowi zgodnie z dokonaną i potwierdzoną rezerwacją, jest zobowiązany na własny koszt zapewnić klientowi nocleg w najbliższym Hotelu tej samej kategorii i pokryć różnicę w cenie.  

 

§ 14

Reprezentantem biura Podróży na terenie Hotelu jest pilot lub inna wyznaczona przez Biuro Podróży osoba. Do obowiązków reprezentanta biura należy w szczególności współpraca ze służbami Hotelowymi.

 

§ 15

Jeżeli którakolwiek ze stron umowy nie jest w stanie wywiązać się z przyjętych zobowiązań ze względu na przeszkody będące wynikiem działania siły wyższej, wówczas odpowiedzialność strony za szkodę jest wyłączona.

 

§ 16

Strony zobowiązują się do bieżącej analizy przebiegu wzajemnej współpracy

 

§ 17

Umowa zostaje zawarta na czas ................................................................................................... Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem ...................... okresu wypowiedzenia.

 

§ 18

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 19

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 20

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sądy powszechne.  

 

§ 21

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

...................................................                        ......................................................

Biuro Podróży                                                               Hotel