Umowa o stworzenie sklepu internetowego

 

 

UMOWA O STWORZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

zawarta dnia ..................................... w ...................................................................... pomiędzy: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... zwanym dalej Zamawiającym a ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą.

 

§1.

Wykonawca wykona na zlecenie Zamawiającego i dla Zamawiającego Sklep Internetowy.

 

§2.

1. Projekt Sklepu Internetowego zostanie przygotowany przez:.................................................. i obejmować będzie dokumentacje zawierającą: a)      projekt graficzny poszczególnych stron WWW b)      projekt funkcjonowania Sklepu Internetowego; c)      projekt struktury 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje konieczne do Sklepu Internetowego.

 

§3.

1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu gotowy Sklep Internetowy .................................................................................................. 2. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Sklep Internetowy nie spełniający wymogów zamówienia lub w trakcie testów funkcjonalnych, działanie Sklepu, będzie nieprawidłowe, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w terminie:...........................................................................................................

 

§4.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag odnośnie wykonania i funkcjonowania Sklepu w dniu prezentacji, przyjmuje się że Sklep zaakceptował i odebrał.

 

§5.

Zamawiający otrzyma od Wykonawcy kopię Sklepu na ...........................................................

 

§6.

Wykonawca oświadcza, że wykonanie Sklepu zgodnie z Projektem leży w granicach jego możliwości.

 

§7.

Wszelkie prawa autorskie do Sklepu przechodzą na Zamawiającego z dniem przyjęcia Sklepu przez Zamawiającego

 

§8.

Za wykonanie Sklepu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:.....................złotych

 

§9.

Wykonawca może powierzyć wykonanie Sklepu osobom trzecim.

 

§10.

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§11.

Wszelkie spory wynikłe z umowy rozstrzygane będą przez .......................................................

 

§12.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§13.

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

................................................                              .......................................................

Zamawiający:                                                                Wykonawca: