Umowa o roboty budowlane

 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

 

 

zawarta dnia................................. w ........................................................................... pomiędzy: .................................................................... z siedzibą w ............................................................. reprezentowanym przez: ............................................................................................................., zwanym dalej Zamawiającym, a ....................................................................................................................................................... z siedzibą w .................................................................................................................................. reprezentowanym przez: ............................................................................................................., zwanym dalej Wykonawcą.

 

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wybudowania Zamawiającemu obiektu .................................. .................................................................................................................., wykonanego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

§ 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz zakres poszczególnych zadań inwestycyjnych określa uzgodniony przez strony harmonogram realizacji inwestycji, stanowiący integralną część niniejszej umowy

 

§ 3. Zamawiający obowiązany jest: Przekazać Wykonawcy dokumentację projektową oraz plan znajdujących się na terenie budowy urządzeń podziemnych w terminie do dnia .................................................................... Udostępnić Wykonawcy plac budowy oraz pobór wody i energii elektrycznej w terminie do dnia ..................................... . Przekazanie placu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Zapewnić nadzór inwestorski.

 

§ 4.

1. Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez....................................... Wykaz materiałów stanowi załącznik do niniejszej umowy. 2. ..................................... zapewni maszyny i urządzenia, niezbędne do realizacji i wyposażenia inwestycji. Terminy i zakres dostaw określa uzgodniony przez strony harmonogram dostaw, 3. Materiały i urządzenia, które dostarcza Zamawiający, przekazane zostaną Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania. 4. Materiały dostarczone przez Wykonawcę rozliczane będą na podstawie faktur, płatnych w terminie .......................... dni od daty przedstawienia ich Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

 

§ 5.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane jest na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 2. Wykonawca może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeżeli w toku realizacji inwestycji zajdzie konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, nie objętych zestawieniem, o którym mowa w pkt. 1. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli prace dodatkowe wykona bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody Zamawiającego nie wymagają prace dodatkowe o wartości nie przekraczającej ............................................................... zł. 3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktur częściowych, po dokonaniu odbioru poszczególnych zadań inwestycyjnych. Ostateczne rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w terminie ................. dni od daty odbioru końcowego. 4. Termin płatności wynosi ....................... dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

 

§ 6.

1.Przedstawicielem Zamawiającego będzie kierownik budowy w osobie .................................. 2.Przedstawicielem Wykonawcy będzie kierownik robót w osobie ............................................

 

§ 7

1. O terminie odbioru częściowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie, co najmniej z .................dniowym wyprzedzeniem. Termin ten w przypadku odbioru końcowego wynosi ........................ dni. 2. Do dokonania odbioru każda ze stron wyznaczy po ...................... przedstawicieli. 3. Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru są protokoły zdawczo-odbiorcze, podpisane przez strony uczestniczące w odbiorze. Protokoły te stanowią podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej, o których mowa w §5 pkt. 3 niniejszej umowy.

 

§ 8.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie budowy w okresie od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego obiektu. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

 

§ 9.

Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli: Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac poza terminy określone w harmonogramie realizacji inwestycji tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w umówionym terminie. Wykonawca realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z treścią niniejszej umowy. W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadające się do usunięcia.

 

§ 10.

Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie obiektu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

§ 11.

1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność obiektu, Zamawiający obowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie ........... dni od daty wykrycia wady. 2. Istnienie wady stwierdza się protokołem, po przeprowadzeniu oględzin, w których mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony. 3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokołem. 4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest istotna, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §5 niniejszej umowy.

 

§ 12.

Strony zastrzegają następujące kary umowne: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: zwłoki w wykonaniu robót poza terminy określone w harmonogramie realizacji inwestycji w wysokości .............. zł za każdy dzień zwłoki zwłoki w usunięciu wad poza termin wyznaczony zgodnie z treścią §10 niniejszej umowy w wysokości ................. zł za każdy dzień zwłoki. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie: - zwłoki w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy, poza termin tam określony, w wysokości ............... zł za każdy dzień zwłoki, - zwłoki w przekazaniu placu budowy poza termin określony w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy w wysokości ............... zł za każdy dzień zwłoki, - zwłoki w dostarczeniu materiałów i urządzeń poza terminy określone w harmonogramie dostaw w wysokości .............. zł za każdy dzień zwłoki, - odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, w wysokości ............... zł

 

§ 13.

Obok kary umownej każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaką poniesie strona.

 

§ 14. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

§ 15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają :Kodeks Cywilny ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.)

 

§ 16.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

................................................                         .....................................

Zamawiający                                          Wykonawca