Umowa o dzieło

 

 

UMOWA O DZIEŁO

 

zawarta dnia ...................................... w ...................................................................... pomiędzy ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... zwanym dalej Zamawiającym, a ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą

 

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 2. Plany, rysunki, projekty wykona Wykonawca i przed przystąpieniem do wykonania dzieła pokaże je Zamawiającemu celem ich zaakceptowania. 3. Termin wykonania dzieła ustala się na: ...................................................................................

 

§ 2

Zamawiający dostarczy wykonawcy materiał na sporządzenie dzieła opisanego wyżej. Od momentu przekazania materiałów Wykonawcy, Wykonawca ponosi dpowiedzialność za przypadkową utratę materiału lub jego uszkodzenie.

 

§ 3

Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w momencie otrzymania gotowego dzieła w wysokości ........................................... zł Zamawiający wpłaci Wykonawcy w dniu złożenia zamówienia zadatek w wysokości ...................................... zł tj ................... % wynagrodzenia. Zadatek ten zostanie zaliczony na poczet ceny.

 

§ 4

Zamawiający w razie ponad ........................... dniowej zwłoki z wykonaniem dzieła, może od umowy odstąpić. Wykonawca zwróci mu wówczas zadatek powiększony o ..................., oraz materiały, które Zamawiający mu przekazał, jeżeli zwrot materiałów okaże się niemożliwy Wykonawca zwróci sumę pieniężną równą wartości materiałów mu przekazanych powiększoną o ..............................%

 

§ 5

Zamawiający odbierze dzieło w ciągu .......................... od terminu wskazanego w § 1 pkt 3. W razie zwłoki z odebraniem dzieła Wykonawca może pobrać od Zamawiającego opłatę ................................. za każdy dzień zwłoki.

 

§ 6

W razie wystąpienia wad dzieła Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o ich usunięcie w ciągu ........................ od dnia odebrania dzieła. Wykonawca usunie wady na własny koszt w terminie .......................... od daty oddania dzieła do naprawy.

 

§ 7

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania ww. dzieła i że dzieło wykona osobiście.

 

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

.............................................                                            ...........................................

Zamawiający                                                                      Wykonawca