Umowa najmu samochodu

 

 

UMOWA NAJMU SAMOCHODU

 

Zawarta dnia ...................................w..........................................................................pomiędzy ....................................................................................................................................................... zwanym dalej Wynajmującym, a ....................................................................................................................................................... zam. w .......................................................................................................................................... zwanym alej Najemcą.

 

§ 1

Wynajmujący oddaje w najem Najemcy samochód marki .......................................................... koloru ................................................. , rok produkcji ............................, o numerach rejestracyjnych ..........................................numer silnika ................................................., numer nadwozia .................................... Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem samochodu.

 

§ 2

1.Wynajmujący oddaje Najemcy wraz z samochodem opisanym wyżej: kluczyki , dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową OC na rok .................... , kluczyki od stosowanych w pojeździe zabezpieczeń. 2. Wynajmujący oświadcza, że samochód jest w pełni sprawny, oraz posiada sprawną gaśnicę, koło zapasowe, zestaw narzędzi, zabezpieczenia ................................................. radio ........................................................... , oraz jest zatankowany do pełna.

 

§ 3

Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości .......................................................................................................................................................

 

§ 4

Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim.. Wszystkie zmiany i ulepszenia pojazdu.

 

§ 5

Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji przedmiotu najmu oraz napraw bieżących.

 

§ 6

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................................. do dnia ................................... . Po upływie terminu umowy Najemca zwróci samochód Wynajmującemu wraz z rzeczami wymienionymi w § 2 pkt 2 oraz z pełnym bakiem. § 7 Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem ......................... okresu wypowiedzenia.

 

§ 8

Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem ................................ lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zwrócić przedmiot najmu wraz z rzeczami wymienionymi w § 2 pkt 2 oraz z pełnym bakiem w terminie ..................... dni.

 

§ 9

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 10

Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.

 

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miał zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 12

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

...................................................                        ......................................................

Wynajmujący                                                                      Najemca