Umowa kupna - sprzedaży samochodu

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

 

Umowa zawarta dnia .............................. w ............................................................... pomiędzy: ....................................................................................................................................................... zamieszkałym w.................................................................................................., legitymującym się ............................................... wydanym przez................................................., zwanym dalej Sprzedawcą, a ....................................................................................................................................................... zamieszkałym w................................................................................................, legitymującym się...........................................................wydanym przez.............................................., zwanym dalej Kupującym .

 

§ 1.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu marki................................, rok produkcji..........................., numer silnika............................................................, numer podwozia............................................., numer rejestracyjny.....................................

 

§ 2.

Sprzedawca oświadcza, że samochód określony w §1 stanowi jego własność oraz wolny jest od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 3.

Kupujący oświadcza, że stan techniczny samochodu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego.

 

§ 4.

Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę ....................................................................................... stanowiącą cenę sprzedaży.

 

§ 5.

Strony zgodnie oświadczają, że koszty opłaty skarbowej, poniesie kupujący.

 

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 7.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

...................................................                        ........................................................

sprzedawca                                                                        kupujący