Umowa agencyjno-akwizycyjna

 

 

UMOWA AGENCYJNO-AKWIZYCYJNA

 

zawarta dnia ....................................... w .................................................................... pomiędzy: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... zwaną dalej Zleceniodawcą a ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... zwanym dalej Akwizytorem.

 

§1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pozyskiwanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży ..................................................................................... przez Akwizytora w imieniu Zleceniodawcy i wyłącznie na jego rzecz. 2.Wykaz przedmiotów podlegających sprzedaży przez Akwizytora zawiera załącznik do umowy.

 

§2

Akwizytor jest upoważniony do wykonywania czynności opisanych w § 1 niniejszej umowy na terenie ..........................................................................................

 

§3

Zleceniodawca udzieli Akwizytorowi pełnomocnictwa do zawierania umów opisanych w § 1.

 

§4

Przy wykonywaniu czynności będących przedmiotem niniejszej umowy Akwizytor nie może korzystać z pomocy osób trzecich.

 

§5

Zleceniodawca wypłaci Akwizytorowi prowizję w wysokości ....................% od każdej zawartej umowy i każdego zrealizowanego zamówienia, obliczoną na podstawie wystawionych faktur VAT.

 

§6

Wypłata należnej prowizji będzie dokonywana w oparciu o comiesięczne rozliczenia przedkładane Zleceniodawcy do zatwierdzenia i na podstawie wystawionych w oparciu o te rozliczenia faktur VAT.

 

§7

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za ................................... miesięcznym wypowiedzeniem.

 

§8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.

 

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

................................................                            ................................................

Zleceniodawca                                                            Akwizytor