Umowa agencyjna

 

 

UMOWA AGENCYJNA

 

zawarta dnia....................................... w ..................................................................... pomiędzy ....................................................................................................................................................... zam. w .......................................................................................................................................... zwanym dalej Zleceniodawcą, a ....................................................................................................................................................... zam. w .......................................................................................................................................... zwanym dalej Agentem

 

§ 1

Zleceniodawca powierza Agentowi prowadzenie w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy sprzedaży następujących towarów ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

 

§ 2

Agent będzie prowadził działalność w lokalu zwanym dalej sklepem położonym w ..................................... przy ul. .................................................. należącym do Zleceniodawcy.

 

§ 3

Sklep otwarty będzie codziennie (wyłączając niedziele i święta) od godziny ........................ do godziny ....................... w soboty od godziny ......................... do godziny ........................ Agent rozpocznie działalność dnia ............................................

 

§ 4

Zleceniodawca przekaże sklep Agentowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego najdalej do dnia .......................................................................................... Protokół określający szczegółowo wartość przejętego mienia i warunki, na jakich dokonano przekazania będzie stanowił załącznik do umowy.

 

§ 5

Agent ma prawo zatrudniać do pomocy w prowadzeniu sklepu osoby trzecie na podstawie umowy o pracę. Wszelkie wydatki z tego tytułu obciążają Agenta. Ryzyko związane z zatrudnieniem tych osób ponosi Agent.

 

§ 6

Umowa zawarta jest na okres od dnia ................... do dnia .............................. . Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem .................. okresu wypowiedzenia. Za zgodą stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia

 

§ 7

Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Agent, narusza postanowienia niniejszej umowy oraz jeżeli: 1) popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo związane z prowadzoną działalnością, 2) ukrywał faktycznie osiągane obroty, co zostało stwierdzone w toku kontroli, 3) działa na szkodę klientów,

 

§ 8

Zleceniodawca zobowiązany jest do wydawania z własnego magazynu Agentowi towarów przeznaczonych do sprzedaży w sklepie codziennie do godziny ..........................................

 

§ 9

Prowizja Agenta wynosi ................ % od wykonanego obrotu sklepu i będzie wypłacana w każdy poniedziałek. Wpływy ze sprzedaży Agent będzie przelewał codziennie na konto ................................................................................... należące do Zleceniodawcy.

 

§ 10

Zleceniodawca przyznaje Agentowi ryczałt na drobne wydatki w wysokości ...........................zł (słownie .....................................................) na miesiąc, bez obowiązku ich udokumentowania.

 

§ 11

Zleceniodawca oświadcza że sklep jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.

 

§ 12

Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzania w uzgodnionych z Agentem terminach okresowych kontroli prawidłowości prowadzenia placówki i wykorzystania powierzonego mienia.

 

§ 13

1.Agent ponosi odpowiedzialność za niedobory w powierzonym mu mieniu oraz towarach. Niedobory w powierzonym Agentowi mieniu lub towarach stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli, Agent zobowiązuje się natychmiast uregulować. W przypadku nieuregulowania ich w terminie ........................... dni od daty podpisania protokołu kontrolnego zostaną one pokryte ze złożonego zabezpieczenia. 2.Nadwyżki towarowe liczone będą w zysk Zleceniodawcy. 3. Na zabezpieczenie należności od Agenta za utratę wyposażenia sklepu oraz niedobory towarów Agent złoży u Zleceniodawcy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Zleceniodawcę do wypełnienia weksla do sumy .................. zł . Jeżeli weksel nie zostanie wykorzystany przez Zleceniodawcę to zostanie on zwrócony Agentowi po upływie terminu niniejszej umowy.

 

§ 14

Agent zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji sprzedaży wg następujących zasad ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

 

§ 15

Wydatki związane z eksploatacją sklepu ponosi ....................................................................... .

 

§ 16

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 17

W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

.........................................                        ...................................................

Zleceniodawca                                                                   Agent