Sprzeciw od nakazu zapłaty

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Sad Rejonowy w ...................................

Wydział I Cywilny

 

Powód: ..............................................................

(imie i nazwisko, adres)

Pozwany: ...........................................................

(imie i nazwisko, adres)

Sygn. akt ...........................

 

 

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY WYDANEGO W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

 

Od nakazu zapłaty z dnia ........................, wydanego przez Sad Rejonowy w ......................., doręczonego mi w dniu ........................, wnoszę sprzeciw z wnioskiem o: 1. ................................... 2. ................................... 3. ................................... 4. dopuszczenie dowodu z ..................................... UZASADNIENIE Powód żąda w pozwie zapłaty kwoty ………………………. za ………………. Pozwany zaprzecza twierdzeniom pozwu poniewa_ ..................……………………..……… Z tych względów sprzeciw jest uzasadniony.

 

Załączniki:

 

 

.......................................

(własnoręczny podpis)

 

 

Uwaga: W przypadku gdy postępowanie toczy sie w trybie uproszczonym sprzeciw winien być wniesiony na urzędowym formularzu SP.