Skarga na czynności komornika

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Do Sadu Rejonowego w ..................................

 

Wierzyciel: ...........................................................

Dłużnik: ................................................................

Wartość egzekwowanego roszczenia: ......................

 

 

SKARGA DŁUŻNIKA

 

na dokonane przez komornika zajęcie ruchomości oraz na zaniechanie umorzenia postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej egzekucji z zajętej rzeczy ruchomej Wnoszę o: 1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego, którego przedmiotem jest aparat fotograficzny zajęty przez komornika Sadu Rejonowego w ............zajęty w dniu ........ w egzekucji prowadzonej na rzecz ............ 2. Zaniechanie dokonania przez komornika czynności polegającej na wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej egzekucji z zajętego aparatu fotograficznego. 3. Zasadzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania według norm przepisanych.

 

UZASADNIENIE

 

Komornik Sadu Rejonowego w ....................... dokonał w dniu .................. zajęcia aparatu fotograficznego marki ...................., na zaspokojenie wierzytelności w kwocie ..................., objetej tytułem wykonawczym z dnia .................. (sygn. akt), pomimo mojego oświadczenia, _e aparat ten, jako przedmiot niezbedny do wykonywania mojej pracy zarobkowej (jestem fotografem lokalnej gazety), nie podlega - zgodnie z art. 829 pkt. 4 k.p.c. - egzekucji. W chwili obecnej pozbawiony zostałem możliwości prowadzenia działalności zarobkowej. Po dokonanym zajęciu wnosiłem o uchylenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego w części objętej dokonanym zajęciem. Komornik, jednak odmówił wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego we wskazanym zakresie (pismo z dnia ...................).

 

Załaczniki:

 

.......................................

(własnoreczny podpis)