Pozew w postępowaniu nakazowym

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Do Sadu Rejonowego w ................................


Powód:.......................................................................

Pozwany:....................................................................

Wartosc przedmiotu sporu:....................................

 

 

POZEW W POSTEPOWANIU NAKAZOWYM

 

Wnosze o: 1. Orzeczenie nakazem zapłaty, _e pozwany ....................... obowiazany jest zapłacic na moja rzecz kwote ................ wraz z ustawowymi odsetkami od dnia .................... i kosztami procesu według obowiazujacych norm, w terminie dwóch tygodni od doreczenia nakazu zapłaty. 2. Wyznaczenie rozprawy w przypadku wniesienia przez pozwanego zarzutów w tym terminie i orzeczenie wyrokiem, _e Sad utrzymuje nakaz zapłaty w mocy i zasadza od pozwanego koszty procesu według norm przepisanych. 3. Przeprowadzenie rozprawy w przypadku mojej nieobecnosci.

 

UZASADNIENIE

 

Jestem posiadaczem weksla wystawionego przez ............................ w dniu ................., na mocy którego Jan Kowalski zobowiazał sie wypłacic mi kwote w wysokosci ................... do dnia ....................... . Pomimo upływu wymaganego terminu pozwany nie zwrócił mi kwoty na która opiewał weksel, nie reagował te_ na moje wezwania do zwrotu pieniedzy. Załaczniki: a) weksel, b) odpis pozwu, c) wezwanie do zapłaty z dnia ..............

 

.............................................

(własnoreczny podpis)