Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

 

 

.............................., dnia ...................................

 

Do Sadu Rejonowego

Wydział Rodzinny i Nieletnich

w .....................................

 

Powód: imie, nazwisko, adres zamieszkania

Pozwani: 1) imie i nazwisko małoletniego, adres zamieszkania, 2) imie i nazwisko matki małoletniego, adres zamieszkania

 

 

POZEW O ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

 

Wnoszę o:

1) ustalenie, _e pozwany ......... (imie i nazwisko małoletniego), urodzony przez pozwana .......... (imie i nazwisko matki małoletniego) w ................. (miejsce i data urodzenia małoletniego), nie jest synem powoda ................. (imie i nazwisko powoda),

2) zasadzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

 

UZASADNIENIE

(należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)

 

 

........................................

własnoręczny podpis

 

 

Załączniki: 1) odpis pozwu w 3 egzemplarzach, 2) odpis aktu małżeństwa, 3) odpis aktu urodzenia małoletniego, 4) odpisy pozwu i załączników.