Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa

…………………………………………….

 

Sąd Rejonowy w………………………….

Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Powód: ………………………………… ………………………………………….

Pozwani: ……………………………… ………………………………………….

 

Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa

 

W imieniu własnym wnoszę o: 1. Ustalenie, że pozwany Karol Łan, urodzony dnia 8.03.2000 roku, nie jest synem pozwanej Marii Łan, urodzonej dnia 22.02.1979 roku we Wrocławiu. 2. Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. Ponadto wnoszę o: 3. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków: Bogdana i Annę Las, zam.. we Wrocławiu ul. Astrowa 12

 

Uzasadnienie

 

 

Pozwana Maria Łan w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu, zgłosiła 10.03.2000 roku urodzenie 8.03.2000 roku syna, Karola Łana, oświadczając, że ojcem dziecka jest jej mąż, powód Andrzej Łan. Dowód: akt urodzenia. Pozwana syna miała urodzić we własnym mieszkaniu. Powód zaprzecza, by pozwana w ogóle była w ciąży. Powód zaprzecza, by dziecko pochodziło od niej. Zgłoszone przez pozwaną dziecko urodziła siostra pozwanej, Agnieszka Narcyz, panna, nieletnia. Pozwana zgłosiła urodzone dziecko siostry, jako swoje dziecko. Dowód: zeznania świadków: Powód i pozwana są w separacji. Zatem uznanie powoda za ojca małoletniej spowodowałoby obowiązek ponoszenia przez powoda kosztów jej utrzymania oraz ewentualne alimenty. Wobec powyższego motywy wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa żony powoda są w pełni uzasadnione.

 

................................................................

Podpis powoda