Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

......................................................

 

Sąd Rejonowy w........................................

Wydział Cywilny

 

Powód: .................................................................. ................................................................... ..................................................................

Pozwany: .............................................................. ................................................................ ................................................................

 

wartość przedmiotu sporu: ............................. zł.

 

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

 

Wnoszę o: 1. Zasądzenie od pozwanego .................................... na rzecz powoda ....................................... kwoty ................................................. zł wraz z umownymi / ustawowymi / odsetkami od dnia ........................................ do dnia zapłaty. 2. Zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. 3. Przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu pozwu dowodów. Uzasadnienie Mądrze i krótko uzasadnić, powołać się na dowody. Wobec powyższego powództwo jest zasadne.

 

...........................................................

podpis powoda